O Projektu

VIPFP - Finanční plány zajímavých lidí

logo modré

4Goals je aplikace obsahující finanční plán sestavený zkušenými finančními poradci nebo přímo klienty, na principu cashflow.

Tímto programem společnost VIPFP s.r.o vstupuje na český trh a poskytuje klientům a jejich poradcům zázemí při tvorbě a údržbě aktivních finančních plánů. Klient, který v zjednodušené podobě zapíše (nebo naimportuje) do programu příjmy, výdaje a osobní cíle, dostává jasnou představu o možnostech finančního trhu a o možnostech svých.

V případě, že klient nemá zkušenosti s tvorbou finančního plánu, doporučujeme spolupráci se zkušeným finančním poradcem.
Přípravu pro setkání s finančním poradcem můžete absolvovat v naší AKADEMII – poradce pak může lépe prokázat, že pracuje opravdu pro Vás.

Aktuálně VIPFP nabízí uživateli unikátní pohled na vlastní finance s predikcí vývoje možností uskutečnění osobních i firemních cílů.

Modul VIPFP umožňuje agregovat finanční plány a tvorbu scénářů v závislosti na použitých nástrojích a důvěře majitele v tyto nástroje (tím se vytváří optimistická a pesimistická hranice plánu s uživatelem definovanou realistickou líní vývoje financí v plánu).

V čem je VIPFP jiné:

 • podává uživateli aktuální obraz o jeho finanční situaci v přímé souvislosti s trhem
 • umožňuje sledovat vývoj finančních toků v čase a srovnat aktuální stav s původním a navrhovaným řešení
 • Šetří čas klientovi i poradci (hodně času)

Kromě standardních výstupů (Bilance, Cash Flow, predikci zůstatků na jednotlivých účtech finančních nástrojů a doporučených řešení, program poskytuje i dynamický pohled na vývoj plánů uskutečnění osobních cílů.

Softwarový produkt VIPFP je koncipován jako modulární systém, kde jednotlivé moduly poskytnou uživateli bohaté možnosti využití při zpracování vlastních a podnikatelských záměrů a při analýze dosažených výsledků hospodaření. Uživatel získá produkt potřebný pro plánování, controlling, analýzu a rozhodování o ekonomicky popsatelných cílech.

4Goals© byl původně určen finančním poradcům a jejich klientům. Současně poskytuje alternativní pohled na finance osobám, kteří nesou odpovědnost za přípravu ekonomických plánů a analýz (například hlava rodiny), pracovníkům odpovědným za výběr optimálních investičních variant a správu firemních finančních prostředků, pracovníkům ekonomických oddělení,...

4Goals© umožňuje náročným uživatelům profesionální prezentaci výstupu analýz, finančních plánů a záměrů. Kromě zpracování v českém jazyce jsou všechny nástroje připraveny pracovat s výstupy v angličtině, slovenštině... dle požadavku klienta.

VIPMKK© - Multikriteriální kalkulačka tvoří doplněk pro profesionální poradce, kteří sice finanční plány vytvářejí, ale nedisponují SW podporou pro tvorbu finančních plánů typu Cash Flow. Tato aplikace nabízí finančním poradcům interaktivní nástroj k modelování toku financí uvnitř finančních plánů jednotlivce, firmy či předem definované skupiny osob.

Finanční analýza

Vstupními daty pro finanční analýzy jsou data zadaná především přes klávesnici počítače či mobilního telefonu, nicméně na požádání je možné připravit import dat ze systému klienta.

Výstupy jsou tvořeny přehlednými tabulkami a grafy v tomto nabídkovém menu:

 • cash flow (sestavený výkaz očekávaných peněžního toků)
 • aktuální parametry finančních nástrojů vertikální a horizontální rozbory aktiv a pasiv přehledně zobrazující strukturu majetku a finančních zdrojů v čase
 • vertikální a horizontální rozbory nákladů a výnosů přehledně zobrazující strukturu nákladovosti a výnosnosti firmy
 • poměrové ukazatele hodnotící zejména rentabilitu, aktivitu, likviditu a zadluženost podle anglosaské a francouzské metodiky
 • systémy včasného varování
 • vlastní ukazatele lze vytvářet s použitím pohodlného průvodce a dále využívat a hodnotit v čase obdobně jako standardní finanční ukazatele

Funkce a vlastnosti

Grafické zpracování produktu 4Goals© zatím vizuálně plně neodpovídá moderním trendům designu.

Ale na změně intenzivně pracujeme.

Investiční záměr:

Uživatel (investor) zde získává nepostradatelného rádce pro rozhodování, zda daný projekt realizovat či nikoliv. V případě několika variant dokáže tento modul doporučit nejlepší variantu řešení za daných vstupních podmínek. Uživatel má možnost modelovat citlivost výstupních ukazatelů na změny vstupních podmínek.

Pro vytvoření vlastního investičního záměru slouží uživateli následující nástroje:

 • Investiční záměr a podnikatelský plán
 • Plán dlouhodobého majetku
 • Stanovení pracovního kapitálu
 • Definování jednotlivých druhů nákladů a výnosů
 • Sestavení splátkových kalendářů pro úvěry, finanční pronájem, příp. pro vlastní emisi obligací
 • Modelování financování projektu z vlastních zdrojů navýšením základního kapitálu

Pro vyhodnocování návratnosti investic je použito následujících metod:

 • stanovení čisté současné hodnoty projektu (NPV)
 • výpočet vnitřního výnosového procenta projektu (IRR)
 • stanovení rentability investic (Return of Investments)
 • stanovení doby návratnosti investic (Payback Method)

Výstup je tvořen rozvahou, výkazem zisku a ztráty a výkazem cash flow na zadanou dobu trvání hodnoceného investičního záměru.

Multikriterální kalkulačka:

Portfolio uživatele:

Uživatel - majitel plánu může stát před problémem, jak naložit se svými dočasně volnými peněžními prostředky, aby při přijatelné míře rizika získal přiměřený zisk. Modul Portfolio investora nabízí uživateli možnosti efektIvního zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků využitím nástrojů peněžního a kapitálového trhu.

Modul Portfolio investora je složen ze dvou základních částí:

Teorie portfolia:

Poskytuje uživateli nástroj pro výpočet koeficientu alfa, beta, očekávaného výnosu a rizika pro zvolené investice. Uživatel si zde může modelovat vlastní portfolio na základě definovaných rozdělení očekávaných výnosů jednotlivých investic. Výběr optimálního portfolia se provádí na základě uživatelem stanovených požadovaných parametrů výsledného portfolia.

Správa portfolia:

Tato nabídka umožňuje správci portfolia sledovat vývoj zhodnocování volných peněžních prostředků uložených ve formě bankovních účtů, majetkových a dluhových cenných papírů.

Modul Portfolio investora je založen na výpočtu tržního (systematického) rizika stanovením koeficientu beta pro zvolenou portfoliovou investici využitím metody CAPM, tj. modelu oceňování kapitálových aktiv.

Operativní Cash Flow:

Tento modul poskytuje uživateli účinný nástroj pro operativní řízení provozního peněžního toku v blízkém časovém horizontu (1 - 8 týdnů). Tyto informace mohou včas upozornit na případné výkyvy ve stavu pen. prostředků a umožní na ně pružně reagovat např. odložením některé platby, kontokorentem nebo úvěrem.

Dalším přínosem tohoto modulu je ucelený přehled o platební morálce zákazníků.

Operativní Cash Flow přináší následující možnosti:

 • modelování splatnosti pohledávek a závazků k vybraným okruhům obchodních partnerů
 • grafické zobrazování aktuálních stavů peněžních prostředků ve zvoleném období